Sex Horoskop

Sex stil basert på astrologi Horoskop

Sex Style Based Astrology Horoscope

You may already know that the character of a man based as his astrology horoscope. Du vet kanskje allerede at karakteren av en mann basert som sitt astrologi horoskop. But do you know how his style and their habits in love? Men vet du hvordan hans stil og sine vaner i kjærlighet? Who is often too late to being “hot”, and who wants just “directly” penetrate it? Hvem er ofte for sent å være “hot”, og som bare ønsker “direkte” trenge det? Who’s romantic, and who is possessive? Hvem er romantisk, og hvem er eiendomspronomen? In a book written by Phyllis Vega, Erotic Astrology: The Sex Secrets of Your Horoscope Revealed, you can find out how the force characteristics of sex. I en bok skrevet av Phyllis Vega, Erotisk Astrologi: The Sex Secrets of Din Horoskop avslørt, kan du finne ut hvordan kraften egenskapene til sex. Find out what particular astrology are also suitable for other astrology, as reported by AOLHealth site. Finn ut hva bestemte astrologi er også egnet for andre astrologi, som rapportert av AOLHealth nettstedet.

Aries Aries
Aries man is very passionate and impatient, and wants make it “direct”. Væren mann er veldig lidenskapelig og utålmodig, og ønsker å gjøre det “direkte”. Giving the gift of flowers to the couple’s not their style. Å gi gave blomster til paret ikke er deres stil. They are the players, not a dreamer, and they liked the energetic lovemaking session. “They want what they want, and they want it right now.” , said Vega. De er spillerne, ikke en drømmer, og de ​​likte den energiske elskov økten. “De vil ha det de ønsker, og de ​​ønsker det akkurat nå.”, Sier Vega. Therefore, if you’re someone who always need foreplay, you may be a little disappointed. Derfor, hvis du er en som alltid trenger forspill, kan du bli litt skuffet.
A suitable partner: Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius En passende partner: Leo, Skytten, Gemini, Aquarius

Taurus Taurus
The opposite of Aries, Taurus men want to build the atmosphere first, and got his mood slowly. Det motsatte av Væren, Tyren menn ønsker å bygge atmosfæren første, og fikk sitt humør langsomt. This sensual lovers often think it in a right decision, but once they decide that you is “the one”, you’ll be the only woman he has in mind. Denne sensuelle elskere ofte tror det på en riktig beslutning, men når de finner ut at du er “den ene”, vil du være den eneste kvinnen han har i tankene. They can be trusted, easy going, likes a careful sex and not complicated. De kan stole på, lett å gå, liker en forsiktig sex og ikke komplisert.
A suitable partner: Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces En passende partner: Jomfruen, Steinbukken, Krepsen, Skorpionen, Fiskene

Gemini Gemini
Gemini Men need to be emotionally stimulated first, then just physically. Gemini Menn må være følelsesmessig stimulert første, så bare fysisk. Once you got him excited, immediately take him into the room before he changed his mind. Når du fikk ham opphisset, umiddelbart ta ham inn i rommet før han ombestemt seg. Understandably, their minds like to wander easily anywhere. Forståelig, deres sinn liker å vandre hvor som helst. Lovemaking session can also be so hot, but it may also occur much chatter. “They like to talk during sex, and like to talk about sex.” , says Vega. Elskov session kan også være så varmt, men det kan også forekomme mye skravling. “De liker å snakke under sex, og liker å snakke om sex.”, Sier Vega. Still, do not be surprised if the Gemini directly from the room if he reach his climax. Likevel, ikke bli overrasket hvis Gemini direkte fra rommet hvis han nå sitt klimaks.
A suitable partner: Pisces, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius En passende partner: Fiskene, Aquarius, Væren, Leo, Skytten

Cancer Kreft
This astrology classified as a very emotional desire in a relationship, and if he so managed to get you, he will not let you go. Dette astrologi klassifisert som en svært emosjonell ønske i et forhold, og hvis han så klarte å få deg, vil han ikke la deg gå. Lovers of Cancer very intense, serious, and possessive, only one partner that he wants to sail all his favorite sexual activity. Elskere av Cancer svært intens, alvorlig, og eiendomspronomen, kun en partner som han ønsker å seile hele sin favoritt seksuell aktivitet. Although they were initially shy, but they are gentle and very loving so that it’s comfortable. Selv om de opprinnelig var sjenert, men de er milde og veldig kjærlig, slik at det er behagelig.
A suitable partner: Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, Pisces En passende partner: Tyren, Jomfruen, Steinbukken, Skorpionen, Fiskene

Leo Leo
Leo man wants to be a star, and like to create “drama” in where he is. Leo mann ønsker å være en stjerne, og liker å lage “drama” i hvor han er. The lion crave the recognition and admiring audience. Løven begjærer anerkjennelse og beundrende publikum. So if you keep praising him, he would still try to satisfy you. “They want to physically caressed.” , said Vega. Så hvis du holder rose ham, ville han likevel prøve å tilfredsstille deg. “De ønsker å fysisk kjærtegnet.”, Sier Vega. Leo was born as a natural male lover who is a very sexually experienced, resourceful, and loyal. Leo ble født som en naturlig mannlig kjæreste som er en veldig seksuelt erfaren, ressurssterk, og lojal. They do not want to be rejected, so let them “in action” for you. De ønsker ikke å bli avvist, så la dem “i aksjon” for deg.
A suitable partner: Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius En passende partner: Væren, Skytten, Tvillingene, Vekten, Vannmannen

Virgo Virgo
“Everyone thinks Virgo is very plain, but they are actually very talkative.” , said Vega. “Alle tenker Jomfruen er svært vanlig, men de er faktisk veldig pratsom.”, Sier Vega. They want the place clean and comfortable to have sex. De ønsker stedet rent og behagelig å ha sex. Virgo man is very sweet, romantic; lover who grew up in a calm relationship and often choose a partner who is less aggressive. Jomfruen mann er veldig søt, romantisk; kjæreste som vokste opp i en rolig forhold, og velger ofte en partner som er mindre aggressive. And, although they seem surprised when you propose something “naughty” , they are very happy indeed. Og, selv om de virker overrasket når du foreslår noe “uskikkelig”, de er veldig fornøyd faktisk. So, if you perform acrobatic movements such as the Kama Sutra, and the he did not protest it, it means he also enjoyed it. Så, hvis du utfører akrobatiske bevegelser som Kama Sutra, og han ikke protestere det, betyr det at han også likte det.
A suitable partner: Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces En passende partner: Tyren, Steinbukken, Krepsen, Skorpionen, Fiskene

 Libra
Libra men who experienced a very intelligent and a perfectionist. Libra menn som opplevde en svært intelligent og en perfeksjonist. They approach sex with all his soul, and are often captivated by the erotic and the conceptual approach for fun. De tilnærming sex med hele sin sjel, og er ofte fascinert av det erotiske og det konseptuelle tilnærming for moro skyld. They are open-minded but soft, so they tend to follow whatever you want as long as it is not too extreme. De er åpent sinn, men myke, så de har en tendens til å følge hva du vil så lenge det ikke er for ekstrem.
A suitable partner: Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius En passende partner: Gemini, Aquarius, Væren, Leo, SkyttenScorpio Skorpionen
Everyone knows that the Scorpio man is often has a lot of behavior, but not many people who understand that they are actually quite sensible. Alle vet at Scorpio mann er ofte har mye atferd, men ikke mange som forstår at de er faktisk ganske fornuftig. They are mysterious, intense, and interested in sex sessions which trans-formative, not just missionary style for 20 minutes. De er mystiske, intense, og interessert i sex økter hvor trans-formativ, ikke bare misjonær stil i 20 minutter. According to Vega, make love for the Scorpio man must be more than just sex and love, with a deeper connection. Ifølge Vega, elske til Scorpio mannen må være mer enn bare sex og kjærlighet, med en dypere forbindelse. For Scorpio, his principle is he is really interested with you, or not at all. For Skorpionen, er hans prinsipp han er virkelig interessert med deg, eller ikke i det hele tatt. If you are his choice, he will show a constant love and an erotic love relationship. Hvis du er hans valg, vil han vise en konstant kjærlighet og en erotisk kjærlighetsforhold. If you are interested in a man Scorpio, immediately please set up your stamina. Hvis du er interessert i en mann Scorpio, vennligst straks sette opp din utholdenhet.
A suitable partner: Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius En passende partner: Kreft, Fiskene, Tvillingene, Vekten, Vannmannen

Sagittarius Skytten
He is an enthusiastic world traveler, and will treat you as if the world is just about you both when he was in bed with you. Han er en entusiastisk verden alene, og vil behandle deg som om verden er bare om deg både når han var i seng med deg. But if he had to do something with the work or other activities, you have to let go off. Men hvis han måtte gjøre noe med arbeid eller andre aktiviteter, du må la gå av. When you are with him, you will always enjoy it. Når du er med ham, vil du alltid nyte det. Sagittarius is open, a true adventurer, and always wanted to have fun. Skytten er åpen, en sann eventyrer, og har alltid ønsket å ha det gøy. In the new place, he could surprise you with something surprising. I det nye stedet, kunne han overraske deg med noe overraskende. In short words, he will always adore you and want the same thing from you for him. I korte ord, vil han alltid elske deg og ønsker det samme fra deg for ham.
A suitable partner: Aries, Leo, Gemini, Libra, Aquarius En passende partner: Væren, Leo, Tvillingene, Vekten, Vannmannen

Capricorn Steinbukken
At first glance they are a workaholic, but once you coax him into the bedroom, he would show that he can have some fun. “Capricorn is one of the most eager star, and no one knows it.” , said Vega. Ved første øyekast er de en arbeidsnarkoman, men når du overtale ham inn på soverommet, ville han vise at han kan ha det litt moro. “Steinbukken er en av de mest ivrige stjernen, og ingen vet det.”, Sier Vega. A reliable character, ambitious, and responsible, often appear in sexual desire. En pålitelig karakter, ambisiøse, og ansvaret, ofte vises i seksuell lyst. But behind the professional appearance, he was always ready with a surprise. Men bak det profesjonelle utseendet, var han alltid klar med en overraskelse. Once started passionate, he is very loving, frank, and determined to please her partner. Når startet lidenskapelig, han er veldig kjærlig, frank, og fast bestemt på å glede henne partner. Remarkably again, his stamina can also be proud of. Bemerkelsesverdig igjen, kan hans utholdenhet også være stolt av.
A suitable partner: Taurus, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces En passende partner: Tyren, Jomfruen, Cancer, Scorpio, Fiskene

Aquarius Aquarius
None of have a similar things with Aquarius man; the one thing that is common is their intellectual. Ingen av har en lignende ting med Aquarius mann, en ting som er felles er deres intellektuelle. Their libido increased stimulation was performed based on their emotions. Deres libido økt stimulering ble utført basert på deres følelser. They will be willing to try anything if it sounds interesting. De vil være villig til å prøve noe hvis det høres interessant. Aquarius men are quiet and cool head will usually be slow to react, but when it’s “hot” he will be very excited. Aquarius menn er stille og kaldt hode vil vanligvis være treg til å reagere, men når det er “hot” at han vil bli veldig glade. Unfortunately you will never “have the Aquarius” because he is entirely elusive and because they are always trying to prevent it. Dessverre vil du aldri “ha det Aquarius” fordi han er helt unnvikende og fordi de alltid prøver å hindre det.
A suitable partner: Gemini, Aries, Leo, Sagittarius En passende partner: Gemini, Væren, Leo, Skytten

Pisces Fiskene
Pisces men like a chameleon, able to change his style according to your needs and desires. “Physically they are very charming,” said Vega. “They are emotional, not intellectual.” They have a nature fun, enthusiasm for all things, and a natural empathy, makes them good at pleasing others, and conversely, receive pleasure. Fiskene menn som en kameleon, i stand til å skifte stil etter dine behov og ønsker. “Fysisk de er veldig sjarmerende, sier Vega.” De er emosjonelle, ikke intellektuelle. “De har en natur morsom, entusiasme for alle ting, og en naturlig empati, gjør dem gode til behag andre, og omvendt, motta nytelse. Something that is considered illegal for other astrology stars, by looking nice for this “fish star” . Noe som anses ulovlig for andre astrologi stjerner, ved å se fint for denne “fisken stjerne”. They went into the room with the minds and hearts open, always hoping time with the couple to be happy. De gikk inn i rommet med sinn og hjerter åpne, alltid håp tid med paret for å være lykkelig.
A suitable partner: Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn En passende partner: Skorpionen, Krepsen, Taurus, Jomfruen, Steinbukken

Kilde: tjenarvi.com/sex-style-based-on-astrology-horoscope

 

Switch to our mobile site